DuAdvisor kampanja vanjskog oglašavanja

DuAdvisor.hr je web aplikacija na kojoj se nalaze svi popusti, akcije i eventi iz Dubrovnika. Sadržaj se osim na web aplikaciji prikazuje na još nekoliko kanala, a to su LCD totem s dodirnim ekranom, pametni telefoni i Facebook stranica. Grafičke materijale koji prate aplikaciju smo dizajnirali s naglaskom na korisničku prirodu usluge. Plakati, citylight, rollupovi, brošura samo su neki od materijala koji smo dizajnirali. Ti grafički materijali upotpunjuju i objašnjavaju aplikaciju. Dizajn je atraktivan i sugestivan, a korisnici su na najbrži mogući način upoznati s mogućnostima aplikacije.